Tietoa psykologian ja logopedian valintakokeesta

Mitä tarkoittaa psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö?

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö on ollut käytössä keväästä 2021. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että kaikkiin valintayhteistyön hakukohteisiin järjestetään yksi ja sama sähköinen valintakoe. Näin ollen hakija voi halutessaan hakea samalla valintakokeella opiskelemaan sekä psykologiaa että logopediaa. Yhteisvalinnassa on mukana kuusi suomenkielistä hakukohdetta: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Turun yliopisto. Kaikissa muissa yliopistoissa järjestetään sekä psykologian että logopedian koulutusta mutta Jyväskylän yliopistossa on vain psykologian koulutusohjelma. Åbo Akademin ruotsinkieliseen psykologian koulutusohjelmaan on oma valintakoe. 

Millainen on psykologian ja logopedian sähköinen valintakoe?

Ensimmäinen psykologian ja logopedian yhteinen valintakoe järjestettiin vuonna 2021 ja sähköinen valintakoe järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2022. Uudenmuotoinen psykologian ja logopedian valintakoe rakennetaan noin kuukautta ennen valintakoetta julkaistavan ennakkomateriaalin ympärille. Ennakkomateriaali koostuu pääsääntöisesti suomen- ja englanninkielisistä tieteellisistä artikkeleista, erilaisista katsauksista ja kirjojen luvuista. Englanninkielisin ennakkomateriaalin määrä on lisääntynyt vuosittain. Tämä on ymmärrettävää, sillä onhan tieteellinen yleiskieli juuri englanti. Ennakkomateriaali käsittelee psykologian ja logopedian tutkimuksen perinteisiä ja ajankohtaisia teemoja. Lisäksi sekä vuonna 2021 että vuonna 2022 ennakkomateriaalisissa on ollut oma tilastoartikkeli, joiden avulla valintakokeessa on testattu hakijoiden matemaattisia ja tilastotieteellisiä valmiuksia. Ennakkomateriaalin lisäksi kokeessa on ollut loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä.

Ennakkomateriaalin lisäksi valintakokeessa voidaan jakaa erilaista lisämateriaalia esimerkiksi tekstejä, taulukoita ja kuvaajia. Vuoden 2021 valintakokeessa jaettiin englanninkielinen artikkeli lisämateriaalina, kun taas vuoden 2022 valintakokeessa ei erillistä lisämateriaalia ollut. Sähköinen valintakoe toi mukanaan muutoksen valintakokeen laskimeen. Vuonna 2021 kokeeseen sai käyttää nelilaskinta. Vuonna 2022 ja siitä eteenpäin valintakokeessa on käytössä valintakoejärjestelmässä valmiina oleva funktiolaskin. 

Laskimen toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min 
 • ja arvon lukemisen muistista Mout
Kuva käytössä olevasta laskukoneesta

Sähköiseen valintakokeeseen liittyy paljon huomioitavia asioita. Valmennuskurssillamme käymme yksityiskohtaisesti läpi sitä, millainen itse valintakoetilanne on, millainen sähköinen valintakoe on sekä miten koetta kannattaa tehdä.

Tietoa kevään 2023 yhteisvalinnasta ja valintakokeesta

Tiedot psykologian ja logopedian kevään 2023 yhteishausta on kerätty kootusti valintakoeyhteistyösivulle. Tähän alle on koottu tiivistetysti tulevan yhteishaun keskeisimmät tiedot.

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön hakukohteisiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Kevään 2023 hakuaika on 15.-30.3.2023. Hakuaika päättyy 30.3.2023 kello 15.00. Voit hakea kerralla kuuteen eri hakukohteeseen, jotka asetat itse järjestykseen hakulomakkeella. Voit hakea samalla hakulomakkeella sekä psykologian että logopedian hakukohteisiin ja myös aivan muihin hakukohteisiin. Muista tarkastaa hakukelpoisuusvaatimukset sekä kielitaidon osoittamisen ehdot ja toimintaohjeet hakukohdekohtaisesti.

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö keväällä 2023:

 • Uusia opiskelijoita valitaan kahdella eri valintatavalla: todistusvalinnassa ja valintakoevalinnassa.
 • 70 % kaikista aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille hakijoille.
 • Psykologiassa enintään 60 % aloituspaikoista täytetään ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella (=todistusvalinta) ja loput valintakokeella.
 • Logopediassa enintään 70 % aloituspaikoista täytetään ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella (=todistusvalinta) ja loput valintakokeella.
 • Sinun ei tarvitse ilmoittaa, millä valintatavalla haet. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu. Mikäli sinut on hyväksytty todistusvalinnassa psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön ylimpään hakukohteeseesi, et voi enää osallistua valintakokeeseen. Muihin hakukohteisiin hyväksyminen todistusvalinnassa ei ole este valintakokeeseen osallistumiselle.
 • Psykologian koulutusohjelmien tarkat aloituspaikkamäärät näet täältä ja logopedian koulutusohjelmien aloituspaikkamäärät löydät täältä.

Milloin ja miten valintakoe järjestetään keväällä 2023?
Psykologian ja logopedian valintakoe järjestetään 24.5.2023 klo 9:00-12:00 yhtä aikaa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa. Valintakokeen ennakkomateriaali ja tarkemmat ohjeet valintakokeeseen osallistuvilla julkaistaan valintakoeyhteistyösivulla 26.4.2030 klo 12. Valintakoe järjestetään sähköisessä valintakoejärjestelmässä valvotusti yliopiston kertomissa tiloissa. Kokeessa tarvitaan virallinen, voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Vanhentuneella henkilöllisyystodistuksella ei kokeeseen voi osallistua. Jokainen valintakokeeseen osallistuja tekee sähköisen valintakokeen omalla kannattavalla tietokoneellaan. Mikäli tarvitset kokeessa yksilöllisiä järjestelyitä, niitä koskevat tarkat ohjeet löytyvät valintakoeyhteistyösivulta

Millainen kevään 2023 psykologian ja logopedian valintakoe on?
Tarkat tiedot kevään 2023 valintakokeen ennakkomateriaalista julkaistaan valintakoeyhteistyösivulla 26.4.2023 klo 12:00. Huomaa, että ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Ennakkomateriaali voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Sekä keväällä 2021 että 2022 valtaosa ennakkomateriaalista oli englanniksi. Englanninkielisen materiaalin yhteydessä julkaistaan ydintermit lukemisen avuksi. Valintakoe tehdään suomen tai ruotsin kielellä. Kielen valinta tehdään kokeen alussa sähköisessä järjestelmässä eikä kielivalintaa voi tämän jälkeen enää muuttaa.

Psykologian ja logopedian valintakoe on yksiosainen ja kestää yhtäjaksoisesti kolme tuntia. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Valintakoetehtäviin vastaaminen edellyttää

 • valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä.
 • tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä.
 • aineistojen tulkintaa.
 • päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa.

Lisäksi

 • Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä.
 • Kokeessa voidaan jakaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.
 • Valintakokeessa on käytössä sähköisen valintakoejärjestelmän oma funktiolaskin. Laskimen toiminnot on esitelty tällä sivulla aiemmin kohdassa ”Millainen on psykologian ja logopedian sähköinen valintakoe?”
 • Kevään 2022 kokeessa halukkaille jaettiin suttupaperia esimerkiksi helpottamaan laskemista.

Valintakokeessa tulee olemaan neljä osiota. Hakijalle lasketaan pisteet jokaisesta osiosta. Lopullinen valintakoepistemäärä on kaikkien osioiden yhteenlaskettu pistemäärä. Tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa täytyy hakijan kuulua parhaaseen 30 prosenttiin hakijoista, kun huomioidaan kaikki psykologian ja logopedian valintayhteistyön valintakokeeseen osallistujat. Mikäli useat hakijat päätyisivät tasapisteisiin, ratkaistaan tilanne erikseen määritetyillä kriteereillä. Halutessasi voit lukea lisää tasapistekriteereistä. Ennakkotietojen perusteella aiempina vuosina käytössä olleista skaalatuista valintakoepisteistä ollaan siis luopumassa.

Valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023.

Millainen oli vuoden 2022 psykologian ja logopedian valintakoe? Entä vuoden 2021 valintakoe?

Valintakokeen ennakkomateriaalit ja ohjeet julkaistiin 27.4.2022 ja koe järjestettiin 25.5.2022. Näin ennakkomateriaalin opiskeluun oli aikaa vain 30 päivää. Kokonaisuudessaan vuoden 2022 ennakkomateriaali koostui 3:sta suomen- ja 6:ta englanninkielisestä tekstistä. Opiskeltavaa asiaa oli yhteensä yli 120 sivua (ilman lähdeluetteloita). Ennakkomateriaali koostui tieteellisistä artikkeleista, erilaisista katsauksista ja kirjojen luvuista. Keväällä 2021 ennakkomateriaalissa oli yhteensä 7 tekstiä, joista 3 oli suomen- ja 4 englanninkielistä. Vuoden 2021 erikoisuutena ennakkomateriaalissa oli Eettiset periaatteet tutkimuksissa -ohjekirja. Myös keväällä 2021 ennakkomateriaalin opiskeluun oli aikaa noin kuukausi. Sekä keväällä 2021 että 2022 ennakkomateriaalit sisälsivät matemaattisen menetelmäartikkelin, jonka avulla testattiin hakijoiden matemaattisia ja tilastollisia valmiuksia. Artikkelit olivat englanniksi.

Kevään 2022 valintakoe testasi monipuolisesti ennakkomateriaalin hallintaa sekä matemaattisloogista päättelykykyä. Kokeen kokonaispisteitä noin 75 prosenttia tuli ennakkomateriaalia käsittelevistä kysymyksistä ja noin 25 % loogista päättelykykyä testaavista tiedon riittävyys -tehtävistä (kokeesta hylättiin jälkikäteen useita tehtäviä). Kevään 2022 kokeen ”yllätyselementti” oli oikein/väärin-väittämätehtävät, perinteisiä monivalintoja ei tällä kertaa valintakokeessa ollut. Matemaattisia taitoja vaativat kysymykset käsittelivät kaikki yhtä ennakkomateriaaliartikkelia. Tästä osiosta pisteitä oli mahdollista saada noin 20 prosenttia koko valintakokeen kokonaispistemäärästä. Osa matematiikan tehtävistä vaati laskemista ja osa oli teoriakysymyksiä. Sähköisessä valintakokeessa ajankäyttö on hyvin kriittistä. Keväällä 2022 hakijan tuli vastata kolmen tunnin aikana yhteensä 106 kysymykseen eli yksittäiseen kysymykseen aikaa ei ollut käytössä edes kahta minuuttia! 

Keväällä 2021 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakoe oli vielä paperinen. Koe kesti silloinkin kolme tuntia. Tilastopainotteisen artikkelin osuus oli noin 13 prosenttia pisteistä ja muuhun ennakkomateriaalin perustuvista tehtävistä tuli 30 prosenttia pisteitä. Kevään 2021 valintakokeen ”yllätyselementti” oli valintakokeessa jaettu erillinen englanninkielinen lisäartikkeli. Tätä artikkelia tuli hyödyntää yhdessä ennakkomateriaalin kanssa osiossa 2.2. Tästä osiosta pisteitä sai 30 prosenttia kokonaispisteistä. Kysymyksiin ei ollut mahdollista vastata ilman lisäaineiston lukemista, joten kokeen aikapaine oli valtava. Loput noin 25 prosenttia pisteistä kertyi loogista päättelyä vaativista tehtävistä. Kevään 2021 loogisen päättelyn tehtävät olivat myös ns. tiedon riittävyys -tehtäviä, samoin kuin vuonna 2022. Vanhoihin valintakoekysymyksiin voit tutusta täällä.    

Miten psykologian ja logopedian valintakokeeseen voi valmistautua?

Keväällä 2022 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä valintakokeen kautta opiskelupaikan sai vain 2,8 % hakijoista eli tässä kiintiössä paikkoja oli yhteensä 209. Koska kilpailu psykologian ja logopedian opiskelupaikoista on kova, on tärkeää, että valintakokeeseen valmistautuminen tehdään huolellisesti ja valintakoevaatimukset huomioiden. Valintakoeyhteistyön alettu keväällä 2021 sekä psykologian että logopedian omat valintakokeet jäivät historiaan. Tämä asia on ensisijaisen tärkeää huomioida myös omassa valmistautumisessa. Esimerkiksi psykologian valintakokeessa tilastomatematiikka on ollut aiemmin hyvin keskeisessä roolissa. Kevään 2022 valintakokeessa kuitenkin vain noin 20 % pisteistä tuli tilastomatematiikasta. Nämäkin pisteet olivat kysymyksistä, jotka käsittelivät ennakkomateriaalin artikkelia. 

Koska ennakkomateriaali koostuu pääsääntöisesti tieteellisistä artikkeleista, erilaisista katsauksista ja kirjojen luvuista, sisältövaatimusten hahmottaminen ja kokonaisuuden muodostaminen voi tuntua haastavalta. Valmennuskurssillamme sinun ei itse tarvitse miettiä, mitä sinun tulisi tehdä. Jokaisesta valintakokeen osa-alueesta on rakennettu oma oppimiskokonaisuutensa huippuammattilaisten kanssa. Verkko-oppimisympäristömme sekä asiantuntijaopettajamme auttavat sinua tunnistamaan valintakokeen kannalta keskeisimmät sisällöt ja auttavat sinua läpi koko valmistautumisurakan. Voit myös aina kysyä opettajiltamme apua esimerkiksi osiokohtaisilla kysymyspalstoilla. Kuten vuosien 2021 ja 2022 valintakokeista huomataan, valintakokeessa on koko ajan pieni kiire päällä. Valmennuskurssillamme pääsetkin harjoittelemaan tehtävien tekemistä aikapaineessa sekä harjoituskokeissa että Oppimiskoneen tenteissä. 

Koska valintakokeen ennakkomateriaalin läpikäymiseen on aikaa vain kuukausi, viimeinen kuukausia ennen valintakoetta on aikataulutettava suurelta osin ennakkomateriaalin opiskeluun. Voit kuitenkin aloittaa valmistautumisesi valintakokeeseen jo ennen ennakkomateriaalin julkaisua. Vaikka tilastomatematiikan rooli on valintakokeessa pienentynyt valintakoeyhteistyön myötä, tilastollisten menetelmien perusperiaatteiden ja käsitteiden ymmärtäminen edesauttaa ennakkomateriaalin käsittelyä: Esimerkiksi tilastollisen tutkimuksen toteuttamisen perusperiaatteet, tilastolliset tunnusluvut ja tilastollinen testaaminen ovat taitoja, joista on hyötyä vuodesta toiseen. Todennäköisyyden perusteiden kertaamista sekä esimerkiksi ehdollisen todennäköisyyden opettelua kannattaa tehdä ennen ennakkomateriaalin julkaisua. 

Yksi merkittävä kokonaisuus, johon voit valmistautua jo ennen ennakkomateriaalin julkaisua on looginen päättelykyky. Valintakoeyhteistyön aikaisissa valintakokeissa on ollut tehtäviä myös tältä osa-alueelta, esimerkiksi vuoden 2022 kokeessa loogisen päättelyn osuus oli 25 % koko kokeesta. Lisäksi tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteisiin kannattaa tutusta ennen ennakkomateriaalin julkaisua. Mikäli matematiikan opinnoistasi on kulunut aikaa tai koet tarvitsevasi perusasioiden kertausta, tilastolliset menetelmät ja logiikan -osion sisältävillä valmennuskursseillamme on käytössä matematiikan perustaitojen kertausosio.