Miksi valmennuskurssille?

Paras psykologian valmennuskurssi

Luotettava ja kokenut kurssijärjestäjä

Valitse luotettava, kokenut ja rehellinen valmennuskurssijärjestäjä! Olemme järjestäneet valmennuskursseja jo vuodesta 2002 lähtien. Meillä on erittäin vankka kokemus menestyneiden valmennuskurssien järjestämisestä, kurssimateriaalien tuottamisesta, verkko-oppimisympäristöjen hyödyntämisestä sekä opettamisesta. Tulokselliseksi todistettu toimintapa ja korkeat laatustandardit ovat käytössä psykologian ja logopedian valmennuskursseilla sekä samaan konserniin kuuluvan kauppakorkean valmennuskursseja järjestävän Ekonomivalmennuksen ja Ammattikorkeavalmennuksen valmennuskursseilla. Sekä Ekonomivalmennus että Ammattikorkeavalmennus ovat tällä hetkellä markkinajohtajia omilla aloillaan sisäänpäässeiden määrässä mitattuna. Kursseiltamme on ylivoimaisesti eniten sisään päässeitä valintakokeella sekä ammattikorkeakouluihin että kauppakorkeakouluihin. Aivan samalla tavalla kuin kauppiksen ja ammattikorkean valmennuskursseilla tavoitteemme on järjestää markkinoiden paras psykologian valmennuskurssi ja kurssimateriaali valintakokeessa menestymiseen. 

  • Vuosina 2019-2022 Ekonomivalmennuksen kurssilaiset ovat saaneet 76 – 88 % kauppakorkeakoulujen opiskelupaikoista valintakoekiintiössä. 
  • AMK-valmennuskurssilaistamme 1149 sai opiskelupaikan valintakokeen perusteella keväällä 2022.

Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt EV-Valmennus Oy:lle Suomen Vahvimmat -sertifikaatin. Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on näkyvä todiste yrityksen luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.  

 

EV-Valmennus Psykologian ja logopedian valmennuskurssit

 

Valmennuskurssimme suunnitellaan ja toteutetaan siten, että menestyt valintakokeessa. Menestyminen valintakokeessa edellyttää myös sinulta sitoutumista ja ahkeraa opiskelua. Jokaiselle kurssisuunnitelmaa noudattavalla kurssilaiselle on erinomaiset mahdollisuudet saada unelmiensa opiskelupaikka

Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa

Keväällä 2022 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä valintakokeen kautta opiskelupaikan sai vain 2,8 % hakijoista. Paikkoja oli yhteensä 209. Koska kilpailu psykologian ja logopedian opiskelupaikoista on kovaa, on tärkeää, että valintakokeeseen valmistautuminen tehdään huolellisesti ja valintakoevaatimukset huomioiden. Valintakoeyhteistyön myötä sekä psykologian että logopedian omat valintakokeet jäivät historiaan keväällä 2021. Tämä asia on ensisijaisen tärkeää huomioida myös omassa valmistautumisessa. Siinä missä esimerkiksi psykologian valintakokeessa tilastomatematiikka on ollut aiemmin hyvin keskeisessä roolissa, kevään 2022 valintakokeessa enää 20 % pisteistä oli jaossa tilastomatematiikkapainotteisen ennakkomateriaaliartikkelin pohjalta tehdyissä kysymyksistä. Kokonaisuudessaan vuoden 2022 ennakkomateriaali koostui 3:sta suomen- ja 6:sta englanninkielisestä artikkelista. Opiskeltavaa asiaa oli yhteensä 122 sivua (ilman lähdeluetteloita) ja aikaa vain yksi kuukausi. Koska ennakkomateriaali koostuu pääsääntöisesti tieteellisistä artikkeleista, erilaisista katsauksista ja kirjojen luvuista, sisältövaatimusten hahmottaminen ja kokonaisuuden muodostaminen voi tuntua haastavalta. Valmennuskurssillamme sinun ei itse tarvitse miettiä, mitä sinun tulisi tehdä. Jokaisesta valintakokeen osa-alueesta on rakennettu oma oppimiskokonaisuutensa huippuammattilaisten kanssa. Verkko-oppimisympäristömme sekä asiantuntijaopettajat auttavat sinua tunnistamaan valintakokeen kannalta keskeisimmät sisällöt ja auttavat sinua läpi koko valmistautumisurakan. Voit myös aina kysyä apua  esimerkiksi osiokohtaisilla kysymyspalstoilla.

Kokeneet asiantuntijaopettajat

Kaikki opettajamme ovat paitsi opettamansa aineen asiantuntijoita, myös päivätyössään koulutustehtävissä toimivia henkilöitä. Psykologia- ja logopediavalmennuksessa ei käytä opettajina opiskelijoita, vaan kaikilla opettajillamme on opettajan opetusalaa vastaava ylempi korkeakoulututkinto sekä usean vuoden opettajakokemus. Opettajamme ovat käyneet läpi yksityiskohtaisen rekrytointiprosessin sekä saanet perehdytyksen opetussisältöjen opettamiseen sekä sähköiseen valintakokeeseen. Käytämme samoja huippuopettajiamme etäopetuksessa, opetusvideoillamme sekä kysymyspalstojen vastaajina. Näin voit luottaa siihen, että saat aina parhaan mahdollisen oppimisen tuen. Yleisesti ottaen esimerkiksi opetustallenteet koetaan erittäin hyödyllisiksi erityisesti haastavimpien asioiden läpikäynnissä. Psykologia- ja logopediavalmennuksen koulutus- ja rekrytointivastaavat ovat myös itse osallistuneet uudenmuotoiseen sähköiseen valintakokeeseen, jotta kurssit on voitu suunnitella vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla valintakokeen vaatimuksia.

Laajat ja ajantasaiset kurssimateriaalit

Jokaiselle valintakoeyhteistyön valintakokeen aihepiirille on rakennettu oma oppimiskokonaisuutensa. Tilastollisten menetelmien, loogiikan sekä ennen koetta julkaistavan ennakkomateriaalin osioiden sisällön on suunnittelut kyseisen alan asiantuntijaopettaja, jolla on kokemusta siitä, mitä aiempien vuosien valintakokeissa on kysytty. Kurssimateriaalit on rakennettu siten, että vaikka edellisistä opinnoistasi olisi jo hetken aikaa, saat heti selkeän käsityksen siitä, miten voit valmistautumisesi aloittaa. Käytössäsi on selkeät ohjeet, teoriakertaukset oppimispolkuina sekä markkinoiden kattavimmat tehtäväpaketit. Tehtävissä keskitytään uuden valintakoeyhteistyön näkökulmasta oleellisimpiin sisältöihin sekä tehtävätyyppeihin. Jokaiseen tehtävään löytyy yksityiskohtainen malliratkaisu, joka edesauttaa oppimistasi. Kevään aikana saat käyttöösi jokaiseen valintakokeen aihepiiriin opetusvideot, joissa käydään läpi valintakokeen kannalta keskeisimpiä ja haastavimpia kurssisisältöjä. Lisäksi vuosien 2021 ja 2022 valintakokeiden ennakkomateriaaliartikkelit ja valintakoetehtävät analysoidaan omilla opetusvideoillaan. Kunhan kevään 2023 ennakkomateriaali on julkaistu, saat vähitellen käyttöösi myös opetusvideot ja tehtävät. Toukokuussa kurssi keskitytäänkin vain ja ainoastaan ennakkomateriaalin opiskeluun.

Koska valintakokeen ennakkomateriaalin läpikäymiseen on vain kuukausi aikaa (oletus ennen kuin kevään 2023 valintakoevaatimukset on julkaistu), viimeinen kuukausia ennen valintakoetta on aikataulutettava suurelta osin ennakkomateriaalin opiskelulle. Voit kuitenkin aloittaa valmistautumisesi valintakokeeseen jo ennen ennakkomateriaalin julkaisua. Vaikka tilastollisten menetelmien rooli on pienentynyt valintakokeessa valintakoeyhteistyön alettua, tilastollisten menetelmien perusperiaatteiden ja käsitteiden ymmärtäminen edesauttaa ennakkomateriaalin opettelua: Esimerkiksi tilastollisen tutkimuksen toteuttamisen perusperiaatteet, tilastolliset tunnusluvut ja tilastollinen testaaminen ovat taitoja, joista on hyötyä vuodesta toiseen. Todennäköisyyden perusteiden kertaamista sekä esimerkiksi ehdollisen todennäköisyyden opettelua kannattaa tehdä ennen ennakkomateriaalin julkaisua. Yksi merkittävä kokonaisuus, johon voit valmistautua jo ennen ennakkomateriaalin julkaisua on loogiikka. Valintakoeyhteistyön aikaisissa valintakokeissa on ollut tehtäviä myös tältä osa-alueelta, esimerkiksi vuoden 2022 kokeessa loogisen päättelyn osuus oli 25 % koko kokeesta. Lisäksi tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteisiin kannattaa tutusta ennen ennakkomateriaalin julkaisua. Mikäli matematiikan opinnoistasi on kulunut aikaa tai koet tarvitsevasi perusasioiden kertausta, kurssilaisillamme on käytössä matematiikan perustaitojen kertausosio.

Valmennuskurssilla keskityt oleellisiin asioihin

Koska psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön ennakkomateriaali eroaa täysin perinteisestä lukiomateriaalista, ennakkomateriaalin käsittely ja asioiden sisäistäminen voi tuntua aluksi haastavalta. Valmennuskurssillemme onkin koottu useita erilaisia asioita helpottamaan ennakkomateriaalin käsittelyä. Jo ennen ennakkomateriaalin julkaisua pääset harjoittelemaan erilaisten tieteellisten artikkelien käsittelyä oppimispolulla. Oppimispolulla tutustutaan tieteellisten artikkeleiden kahteen perustyyppiin tutkimusartikkeleihin ja katsauksiin sekä näiden perusrakenteeseen, tieteellisessä artikkelissa käytettyyn kieleen ja lähdeviittauksiin. Koska vuoden 2021 ja 2022 ennakkomateriaalit sisälsivät myös englanninkielisiä artikkeleita, peruskäsitteisiin ja artikkeleihin tutustaan sekä suomeksi että englanniksi. Kun tieteellisen artikkelin käsittelyn perusperiaatteet ovat kunnossa, kurssilla mietitään erilaisia taktiikoita ja lukutekniikoita, joilla ennakkomateriaalia saadaan käsiteltyä lyhyessä ajassa. Kurssilla käsiteltävien uusien artikkelien lisäksi vuosien 2021 ja 2022 valintakokeiden ennakkomateriaaliartikkelit ja valintakoetehtävät analysoidaan omilla opetusvideoillaan. Kunhan kevään 2023 ennakkomateriaali on julkaistu, saat vähitellen käyttöösi myös opetusvideot ja tehtävät artikkelien sisällöistä.

Verkko-oppimisympäristömme tilastollisten menetelmien osiossa sinulla on käytössäsi ainutlaatuinen oppimispolku, joka johdattaa sinut loogisesti edeten läpi tilasto- ja todennäköisyysmatematiikan kertauksen kohti valintakoetta. Oppimispolun selkeä rakenne auttaa sinua hahmottamaan sen matemaattisen ja menetelmällisen kokonaisuuden, joka valintakokeissa tulee hallita. Jokainen oppimispolku koostuu useammasta oppitunnista, joissa teoriaan ja tehtävätyyppeihin perehdytään askel askeleelta. Oppituntien välissä on kertauskysymyksiä, joiden avulla pääset heti testaamaan oppimistasi ja tarvittaessa kertaamaan niitä asioita, jotka ovat juuri sinulle hankalia. Kun vastaat kysymyksiin oikein, oppimispolku johdattaa sinut kohti seuraavaa oppituntia eikä sinun tarvitse miettiä mitä tehdä seuraavaksi. Koska valintakokeessa koeaikaa on hyvin rajoitetusti, laskurutiinin merkitys on tärkeä. Oppimispolun lisäksi osio sisältää yli 800 tehtävää ratkaisuineen. Tilastollisten menetelmien sisällössä on huomioitu sähköisessä valintakokeessa olevan laskimen toiminnot.  

Loogisen päättelykyvyn oppimispolku opettaa sinulle keinoja erilaisten päättelykykyä vaativien tilanteiden tunnistamiseen askel askeleelta. Näin sinulle syntyy ns. työkalupakki, jonka avulla voit valintakokeessakin tehtäviä lähestyä. Valintakokeissa on esimerkiksi ollut ns. tiedon riittävyys -tehtäviä. Tällaisissa tehtävissä ei kysytä suoraan oikeaa vastausta vaan sitä, että mikä tai mitkä vai ei mikään vihjeistä riittää kysymykseen vastaamiseen. Loogisen päättelykyvyn oppimispolun lisäksi sinulla on käytössäsi yli 200 harjoitustehtävää, joissa pääset harjoittelemaan oppimiesi työkalujen käyttöä. 

Mikäli matematiikan opinnoistasi on kulunut aikaa tai matematiikan osaaminen on heikolla tasoilla, kurssilta löytyy oma oppimispolkunsa valintakokeessa tarvittavien matematiikan perustaitojen kertaamiseen. Tässä osiossa vahvistetaan ja kerrataan tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan perusteita ja vahvistetaan matematiikan perustaitoja. 

Lue lisää valmennuskurssien sisällöstä sekä -kurssivalikoimasta valmennuskurssien esittelysivuilta!